بهینه سازی مسیر، الگوریتم ابتکاری، شبیه سازی مسیر، طراحی مسیر، موشک پدافند

تعیین پارامترهای بهینه فاز میانی مسیر موشک و مقایسه با الگوریتمهای ابتکاری

چکیده - الگوریتمهای بهینه ساز هرکدام از روشهای ریاضی و منطقی متفاوتی برای یافتن نقطه بهینهاستفاده میکنند که بر اساس این روشها و منطقها و با توجه به پیچیدگی مدلها و سطوح طراحی،استفاده از روشی برتری خواهد یافت. هدف اصلی انجام این پروژه توسعهی الگوریتمهای سیمپلکس،ژنتیک، حرکت گروهی پرندگان و مورچگان است. این الگوریتمهای بهنیهساز بر روی موشک پدافندهوایی بر پایه سه درجه آزادی برای بهینهسازی حرکت پیچ پیادهسازی میشوند.

اشتراک در RSS - بهینه سازی مسیر، الگوریتم ابتکاری، شبیه سازی مسیر، طراحی مسیر، موشک پدافند