سطح بندی شاخص های کلیدی، عوامل توانمندساز، فرماندهی و کنترل، مدلسازی تفسیری - ساختاری

بررسی کنش متقابل و سطح بندی عوامل توانمند ساز فرماندهی و کنترل

چکیده با پیچیدهتر شدن صحنههای نبرد کنونی ، دستیابی به دانش و اطلاعات درست و به روز پیرامون ابعاد مختلف صحنههای نبرد، توانمندی های مورد نیاز و شیوه تعامل و اثرگذاری شاخص های توانمندساز فرماندهی و کنترل با یکدیگر بسیار ضروری می باشد. بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان حوزه فرماندهی و کنترل با سوالاتی پیرامون عوامل توانمندسازی و نحوه اثرگذاری متعامل این عوامل مواجه می باشند. هدف این پژوهش تبیین عوامل ارتقاء دهنده توانمندی های فرماندهی و کنترل و تعیین نحوه اثرگذاری و اثرپذیری شاخص های کلیدی نسبت به یکدیگر می باشد.

اشتراک در RSS - سطح بندی شاخص های کلیدی، عوامل توانمندساز، فرماندهی و کنترل، مدلسازی تفسیری - ساختاری