هفتمین کنفرانس

اصول و الگوريتم‌هاي DataFusion و روشهاي پياده سازي آنها در سامانه هاي C4I

ارائه‌دهندگان: مهندس علي ايزدي پور- مهندس احمد ايزدي پور - مهندس سيد محمدتقي موسوي شوشتري

ميان‌افزارهاي تبادل و مديريت داده و سرويس به عنوان زيرساخت فرماندهي و كنترل

ارائه‌دهندگان: مهندس سيد مصطفي حسيني - مهندس سهيل جمشيدي - مهندس وحيد اميري

ارائه الگوي هشداردهي و پاسخگويي به هشدارها در محيط DBA سامانه هاي C4ISR

ارائه‌دهندگان: مهندس عباس غياث آبادي - مهندس محمد انصاري

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - هفتمین کنفرانس