پدافندغیرعامل - فرماندهی و کنترل - افکا - ic4i - فرضیه

نقش پدافندغیرعامل درمقابله با آسیب پذیری مراکز فرماندهی وکنترل قرارگاه پدافند هوایی درتهدیدات هوایی آینده

چکیده - امروزه تهدیدات مکرر منطقه­ای و فرا منطقه­ای ناشی از نوپایی، ناپایداری کشورها، ناهماهنگی و تداخل هدایت و منابع فرهنگی متوجه کشور می باشد و موارد مذکور، مسئولین جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح را به این فکر واداشته که برای دفاع و برقراری امنیت پایدار کشور به خصوص مراکز حیاتی، حساس و کلیدی، رعایت اصول پدافند غیرعامل را در اولویت سیاست کاری خود قرار دهند. هدف محققین در این مقاله شناسایی نقش پدافند غیر عامل در مقابله با آسیب پذیری مراکز فرماندهی و کنترل در جنگ­های آینده است. تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است.

اشتراک در RSS - پدافندغیرعامل - فرماندهی و کنترل - افکا - ic4i - فرضیه