کنترل و فرماندهی - فرهنگ، هوش - هوش فرهنگی

بررسی نقش هوش فرهنگی در فرماندهی و کنترل

چکیده هوش فرهنگی که افزایش بهره وری را سبب می شود به عنوان یکی از انواع مختلف هوش به  تازگی در زمینه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. توانایی افراد برای تطبیق با ارزشها، سنتها، آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها خو گرفته اند و کار کردن در محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است و آن را می توان پیش بینی کننده سازگاری فرهنگی و تصمیم گیری موفقیت آمیز دانست. تاثیر هوش فرهنگی در کنترل و فرماندهی به دلیل گستردگی ابعاد وسیع تری به خود میگیرد؛ چراکه در آن نیاز است افراد با تنوع و تفاوت های فرهنگی با یکدیگر تعامل موثر داشته باشند.

اشتراک در RSS - کنترل و فرماندهی - فرهنگ، هوش - هوش فرهنگی