LNA ،سورس مشترک، مدار کنسل کننده نویز، تزویج ضربدری خازنی(CCC)

پیاده سازی LNA پهن باند بر اساس استاندارد LTE جهت استفاده در فرماندهی و کنترل متحرک

چکیده - واضح است که چابک سازی و متحرک سازی فرماندهی و کنترل نقش بسیار تاثیرگذار درصحنه رزم و عملیات دارد، طراحی و ساخت ادواتی که بتواند این مهم را تحقق کند بسیار مهم و تاثیرگذارخواهد بود، در این مقاله ما قصد داریم که یک تقویت کننده کمنویز( LNA ) با پهنای باند وسیع در بازه ۵.۰-۳ GHz مناسب برای استفاده در استاندارد LTE را طراحی و شبیه سازی نماییم. برای این منظور از دوطبقه سورسم شترک و گیت مشترک متوالی برای بخش اصلی تقویت کننده استفاده شده است.

اشتراک در RSS - LNA ،سورس مشترک، مدار کنسل کننده نویز، تزویج ضربدری خازنی(CCC)