افشين رضاخاني

ارائه رویکردی برای تدوین سیاست‌های کنترل دسترسی در کاربردهای فرماندهی و کنترل

ارائه رویکردی برای تدوین سیاست‌های کنترل دسترسی در کاربردهای فرماندهی و کنترل

افشين رضاخاني، حسين شيرازي، ناصر مديري

چكيده

اشتراک در RSS - افشين رضاخاني