ایرج بختیاری

سامانه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند غیر عامل در مدیریت بحران

چکیده از کارکردهای پنجگانه پدافند غیر عامل تسهیل مدیریت بحران و در این راستا رصد و پایش تهدیدات و آمادگی مواجه با شرایط بحران و مدیریت آن از ضرورتهای این مهم است. با بهرهگیری ازسامانه فرماندهی و کنترل یکپارچه هوشمند، منسجم و توانمند میتوان به این ضرورت عینیت بخشید.

اشتراک در RSS - ایرج بختیاری