ایرج خورسندی چنيجانی ، حسن کوليوند

تبيين رویکردهای تسهيم دانش بين سازمانی در مراکز فرماندهی و کنترل نظامی و غير نظامی در مدیریت بحران

چکيده – ماهیت متغیر دنیای امروز، کشورها را ناگزیر از کسب آمادگی لازم برای مواجهه با هر گونه حادثه و بحرانی کرده است. از این رو، مدیریت بحران، به عنوان یک مساله مدیریتی پیچیده برایحکومتها، بشمار میآید. در زمان بحران، تعداد زیادی از سازمانها باید با یکدیگر هماهنگ شده وهمکاری نمایند. مراکز فرماندهی و کنترل نظامی و غیرنظامی ج.ا. ایران، که هر یک بر اساس اهداف و ویژگیهای خاصی تشکیل شدهاند، میتوانند با توجه به زیرساخت ارتباطی، فناوری و تجهیزاتی در اختیار، با اشتراک و انتقال به هنگام دانش و اطلاعات، در زمان وقوع بحران، نظام مدیریت بحران کشور را غنی ترسازند.

اشتراک در RSS - ایرج خورسندی چنيجانی ، حسن کوليوند