سید محسن امام جمعه ای ،حسن کوشا ، عبدالعظیم محمدی

ماهیت وجودی فرماندهی و کنترل و عملکرد آن در ماموریت نیروهای مسلح

چکیده-مفاهیم فرماندهی و کنترل بایستی از جهات مختلف بهکارگیری، تفسیر گردد، چرایی به وجود آمدن فرماندهی و کنترل و اهمیت استفاده از آن بدین معنا است که این دو یعنی فرماندهی و کنترل جدا از جنگ نبوده و بر کل جنگ تأثیرگذار هستند، مسائلی همچون تشریح اصول بکار گیری فرماندهی و کنترل که بر پایه قدرت یا اختیار قرار دارد و از دو منبع سرچشمه میگیرد، همچنین ارتباط فیمابین این دو یعنی فرماندهی و کنترل که موضوعی انکار نشدنی است. فرماندهی و کنترل وسیله ای است تحت اختیار فرمانده جهت سازماندهی اینکه چه چیزی باید انجام و اجرا شود تا اقدامات مناسب انجام گیرد.

اشتراک در RSS - سید محسن امام جمعه ای ،حسن کوشا  ، عبدالعظیم محمدی