سید محسن امام جمعه ای ، محمدسهیل برزوئی ، خلیل کولیوند

مطالعه تطبیقی فرماندهی و کنترل در کشورهای ایران، امریکا و ترکیه

چکیده- فرماندهی و کنترل از دکترین سامانه یکپارچه داده ها، لایه ها، ساختارهای سازمانی، نیروی انسانی، تجهیزات، تسهیلات، ارتباطات و مراقبت و شناسایی برای پشتیبانی فرماندهی به نحویکه فرماندهی و کنترل مستمر و موثق را در تمام مراحل علمیات ممکن سازد، بهرهگیری مینماید، در عصرحاضر فرماندهی و کنترل با بهره گیری از سامانه های نوین، طول زنجیره فرماندهی و کنترل را کاهش داده ولی در عوض انعطافپذیری، جوابگویی و تحرک آن را افزایش داده است.

اشتراک در RSS - سید محسن امام جمعه ای ، محمدسهیل برزوئی ، خلیل کولیوند