فرهاد جهان تیغ ، سید محمد باقر قریشی

بررسی و استفاده از سامانه های الکترواپتیکی در سامانه های پدافندی

چکیده با توجه به دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بکارگیری سامانه های هوشمند در مقابل تهدیدات دشمن، استفاده از سامانه های الکترواپتیکی، امری ضروری است. لذا با توجه به نقش محوری شناسایی و دقت در اطلاعات نظامی نیروهای دشمن، که درخصوص تجهیزات آشکارسازی، پیشرفتهای چشمگیری داشته و همگی به حساسه های قوی راداری مجهز هستند، افزایش قابلیت شناسایی، رهگیری و درگیری به عنوان یک نیاز اولیه مطرح میگردد و عدم استفاده از سامانه های مجهز به علم روز، مشکلات زیادی را در عرصه نبردهای آینده برایمان ایجاد خواهد نمود.

اشتراک در RSS - فرهاد جهان تیغ  ، سید محمد باقر قریشی