لیلا ثروتی

کاربردهای هستان‌شناسی در امور نظامی و متدولوژی توسعه هستان‌شناسی نظامی

کاربردهای هستان‌شناسی در امور نظامی و متدولوژی توسعه هستان‌شناسی نظامی

لیلا ثروتی، محمدرضا ولوي، مريم حورعلي

چكيده

اشتراک در RSS - لیلا ثروتی