مهدی امجدی ، مهدی نقيان فشارکی ، عبدالحميد فطانت

چارچوب توصيف و برساخت استعاری آگاهی وضعيتی

چکيده – دستیابی به آگاهی وضعیتی در مواجهه با انبوه داده های خام حسگری نیازمند بهره گیری مناسب از دانش های پیشینی مرتبط با زمینه است. روش های محاسباتی متنوعی برای وارد کردن دانش های پیشین در پردازش داده های وضعیتی ابداع شده اند. آنتولوژی ها برای بازنمایی دانش های پیشین و محاسبات منطقی و احتمالاتی برای پردازش آنها نمونه هایی از چنین روش هایی هستند. با اینکه این روش ها موفقیت های خوبی در کشف و پردازش مراتب نسبتا پایین دانش های وضعیتی داشته اند، اما عموما در دستیابی به دانش های مرتبه بالایی چون رفتارهای پیچیده ی جمعی عامل های وضعیتی یا قصد و نیت های این عامل ها دچار مشکلات اساسی هستند.

اشتراک در RSS - مهدی امجدی ، مهدی نقيان فشارکی  ، عبدالحميد فطانت