مهدی غضنفری، رسول نورالسناء، حمیدرضا سهیلی، وحید نادری درشوری

تجاری سازی سامانه های فرماندهی و کنترل C4I ؛ مطالعه موردی: پیاده سازی دولت سیار (همراه)

چکیده
امروزه دولت سیار از پرطرفدارترین سرویسهای مورد استفاده در جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت میباشد و تکامل این سرویس در جامعه اطلاعاتی به سرعت رو به گسترش است در این راستا و جهت استفاده دائم و همه جایی از این سرویسها، بسیاری از دولتها برای ارائه خدمات به شهروندان از آخرین تکنولوژیهای شبکه تلفنی سلولی استفاده میکنند.

پیاده سازی موفق سامانه های جامع و یکپارچه نگهداری و تعمیر منطبق بر سامانه های فرماندهی و کنترل

چکیده

اشتراک در RSS - مهدی غضنفری، رسول نورالسناء، حمیدرضا سهیلی، وحید نادری درشوری