آذر ۱۳۹۲

تأثيرات متقابل حوزه‌هاي علوم انساني اسلامي و فناوري در فرماندهي و كنترل

همزمان با برگزاری کنفرانس هفتم انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران، کمیته علمی با توجه به موضوع ۷۰ مقاله شفاهی پذیرفته شده در هفت محور علمی تعیین شده، ارائه شفاهی مقالات را در چهار نشست تخصصي برنامه ریزی نمود و برای هر نشست از میان اعضای کمیته علمی حداقل دو رئیس نشست در نظر گرفت. نشست تخصصی تأثيرات متقابل حوزه‌هاي علوم انساني اسلامي و فناوري در فرماندهي و كنترل چهارمین نشستی بود که در این همایش برگزار گردید