مرداد ۱۳۹۳

تشكيل هشتاد و پنجمین جلسه هيئت مديره انجمن

هشتاد وچهارمين جلسه هيئت مديره انجمن روز چهارشنبه مورخ  ۹۳/۰۵/۲۲ از ساعت ۱۵:۳۰ الي ۱۷:۳۰ در مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي تشكيل شد.

هشتاد وچهارمين جلسه هيئت مديره انجمن روز چهارشنبه مورخ  ۹۳/۰۵/۲۲ از ساعت ۱۵:۳۰ الي ۱۷:۳۰ در مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي تشكيل شد.

معرفي نمايندگان شاخه‌هاي دانشجويي

نمايندگان شاخه‌هاي دانشجويي دانشگاه‌هاي علوم انتظامي، تبريز و باهنر كرمان به ترتيب آقايان مهندس محمدعلي اكبري، دكتر سجاد توحيدي و دكتر مجتبي برخورداري از سوي دانشگاه مربوطه معرفي گرديدند.

نمايندگان شاخه‌هاي دانشجويي دانشگاه‌هاي علوم انتظامي، تبريز و باهنر كرمان به ترتيب آقايان مهندس محمدعلي اكبري، دكتر سجاد توحيدي و دكتر مجتبي برخورداري از سوي دانشگاه مربوطه معرفي گرديدند.

نشست مشترك انجمن با مركز تحقيقات راهبردي دفاعي

 در راستاي هم‌افزايي دانش و توانمندي‌هاي بالقوه و همچنين استفاده از ظرفيت‌ها و همكاري متقابل انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران با مركز تحقيقات راهبردي دفاعي نشست مشترك برگزار کرد.

 در راستاي هم‌افزايي دانش و توانمندي‌هاي بالقوه و همچنين استفاده از ظرفيت‌ها و همكاري متقابل انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران با مركز تحقيقات راهبردي دفاعي نشست مشترك برگزار کرد.