تير ۱۳۹۷

دانشگاه مازندران، میزبان یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

همانگونه که قبلا به استحضار همراهان گرامی رسید ، یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل به میزبانی دانشگاه مازندران در روزهای ۲۷ و ۲۷ آذرماه سال جاری با شعار" امنیت و توسعه پایدار ملی"  در محل این دانشگاه در ساری برگزار می گردد. 

درخواست می شود مصاحبه چناب آقای دکتر احمد رشیدی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و دبیر یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل را در ادامه مطالعه فرمایید:

انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران - افکا