مهر ۱۳۹۷

یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

 

آخرین مهلت ثبت نام          : ۲۷ آبان ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقاله    : ۰۵ آبان ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری                 :  ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۹۷

برگزار کنندگان: