آینده پژوهی ؛ مفاهیم ، روشها

تاريخ نشر: 
پنجشنبه, ۴ تير, ۱۳۸۸
متن: 

چکیده
گذشتگان ما براین باور بودهاند که آینده چیزي شبیه گذشته است. اما امروزه با نگاهی سطحی به رشد سرعت تغییرات و پیشرفتها در حوزههاي مختلف متوجه میشویم که دیگر آینده امري متفاوت با گذشته است. انسان از دیرباز آرزوي تصرف در طبیعت و تغییر آن مطابق با میل خود را در سر پرورانده است، و همواره به دنبال ابزارهایی بوده است که بتواند به این مهم نایل گردد. یکی از این ابزارها، آیندهپژوهی است که به انسان فرصت میدهد که آینده را به کنترل درآورده و بتواند آن را به گونهاي دلخواه معماري نماید. آیندهپژوهی میآموزد که چگونه میتوان در برابر هجمههاي تغییرات سرسامآور و آشوبناك غافلگیر نشد و درمصاف با آیندهي مبهم کمترین ضرر و بیشترین منفعت را به چنگ آورد. این دانشدر ابتداي شکلگیري خود نگاهی مفعولانه به آینده داشت و صرفاً به گمانهزنی دربارهي رخداد تحولها و پیشرفتهاي آتی میپرداخت. اما امروزه از آیندهپژوهی انتظار میرود پا را فراتر برده و با نگاهی فاعلانه به آینده بستر لازم براي طراحی و ساخت هوشمندانهي آینده را فراهم نماید. هدف اصلی این مقاله معرفی اجمالی چیستی، چرایی و چگونگی دانشو معرفت آینده- پژوهی است. این مقاله تاریخچه شکلگیري، اهداف، اصول موضوعه، روشها و... را به نحوي مرور میکند که شمایی کلی از آیندهپژوهی ارایه شود. ام ا باید توجه داشت دانشآیندهپژوهی به مثابه دوچرخهسواري است. دوچرخهسواري را نمیتوان از روي کتاب و مقاله آموخت، راه یاد گرفتن آن قیام به عمل است. تنها راه فراگیري دانش آیندهپژوهی نیز درگیر شدن در فرایندهاي عملی این دانش است.

عکس: 
دسته بندی : 

دیدگاه‌ها