دیده بانی مفاهیم ، روشها و پایگاهها

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۸ شهريور, ۱۳۸۸
متن: 

 

 

دیده بانی علوم و فناوري، چرا؟
دیده بانی، قوه ي ”ایده پروري“ و ”نوآوري“ سازمان را بهبود میبخشد. —
دیده بانی، به شناسایی پیشدستانه محصولات و بازارهاي در حال ظهور میانجامد. —
براي آنکه دیده بانی، گستره وسیعتري از گزینه هاي فناوري براي انتخاب و سرمایه گذاري —تحقیقاتی و صنعتی را پیشروي سازمان میگذارد.
براي آنکه دیده بانی، اصلاح جهتگیريهاي استراتژیکفناوري در سازمانها را موجب میشود. —
براي آنکه دیده بانی، سازمانها را جهت استقبال آگاهانه و شجاعانه از آینده آماده میکند. —
براي آنکه دیده بانی، سازمانها را از موضع انفعال و شگفت زدگی در مقابل تحولات فناورانه خارج — ساخته و در موضع پیشدستی براي ساختن آینده قرار میدهد.
براي آنکه دیده بانی، به کشف مداوم روندهاي تغییردهنده دنیا منجر میشود. —
دیدهبانی، به شکستن قالب هاي ذهنی (پارادایم هاي) جا افتاده و ایجاد بستر ”تفکر خلاق“ کمک —میکند.
براي آنکه دیده بانی، ابزار کسب آگاهی پیشدستانه از تحولات فناوري است. —
براي آنکه دیده بانی، تغذیه ایدهاي پژوهشگران، مخترعان و نوآوران و تحریک فکري آن ها را —فراهم میکند.
براي آنکه دیده بانی، آگاهی زودهنگام فرماندهان و تصمیم گیرندگان ارشد دفاعی نسبت به — فرصت هاي ناشی از تحولات فناوري و همچنین تهدیدات آنها را موجب میشود.
 

عکس: 
دسته بندی :