نواندیشی براي هزارهي نوین ، مفاهیم، روشها و ایدههاي آینده پژوهی

تاريخ نشر: 
يكشنبه, ۹ مرداد, ۱۳۸۴
متن: 

کتاب "نواندیشی براي هزارهي جدید" که با مشارکت گروهی از آیندهپژوهان نامدار دنیا پدید آمده، در سال ۱۳۸۰ به سفارش دفترسیاستپژوهی فناوري دفاعی ترجمه شده است  دفتري که از سال ۱۳۸۳ به این سو، مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوري دفاعی نامیده میشود. تاخیر در انتشار رسمی این کتاب و دیگر کتابهاي مرکز، که گاهی براي مخاطبان مشتاق آنها ناگوار است، عواملی دارد که توضیح برخی از آنها ضروري بهنظر میرسد. نخست باید به سیاستهاي انتشاراتی مرکز اشاره شود که تاکنون دوگامی بوده، و خواه ناخواه تاخیرهایی را در انتشار کتابهاي مرکز موجب می شده است : گام او ل، مشتمل بر انتشار محدود کتاب ها به شیوه ي تکثیر و ارسال آنها براي مخاطبان ویژه است که بازخوردهاي ارشادي و بهبودي ارزندهاي را براي مرکز به همراه داشته است. مخاطبان ویژهي مرکز  که تعداد آنها با تیراژ بعضی از کتابهاي تخصصی در کشور رقابت میکند  به مرور زمان با ارزشها و دغدغه هاي مرکز آشنا شده و مثلاً می دانند که مرکز به دنبال انتشار کتابهاي متمایز، راهگشا و پارادایم ساز در حوزه هاي ماموریتی خویش است؛ کتابهایی با ارزش علمی و یا کاربردي بالا در زمینه هایی چون آینده پژوهی و دید هبانی، جن گها و تسلیحات آینده، فناوريهاي آینده، و برنامه ریزي استراتژیک در حوزههاي تحقیقات، فناوري، و صنعت که کانونهاي توجه مرکز را تشکیل میدهند. در یک کلام، از کتابهاي مرکز انتظار میرود که خرد فناوري و صنعتی بخش دفاعی و مآلاً کل کشور را ارتقا داده و افقهاي تازهاي فراروي آن بگشایند. (افق گشایی درحوزه خرد، یکی از وظایف مهم کانون هاي تفکر است.) البته کیفیت برتر کتابها نیز از ارزش هاي تعهدشده ي مرکز است . مدیران و کارکنان مرکز همواره بر این باور بودهاند که عضویت در خانواده ي بزرگ و گران سنگ نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران موهبتی سترگ براي مرکز است، و به شکرانه آن باید بروندادهایی با کیفیت واقعاً برتر داشته باشد.به طور سنتی در تمامی کشورهایی که نیروهاي مسلح قوي و بزرگ دارند، بخش دفاعی، بالاترین استانداردهاي کیفی را به نمایش میگذارد، و از این لحاظ نقش الگو و پیشران را براي سایر بخشها ایفا میکند.

عکس: 
دسته بندی :