مقالات و نشریات انجمن

۳۱- ارائه روشی برای احراز اصالت سلسله مراتبی در اینترنت اشیا

شناسه مقاله:
article A-10-101-1

۳۲- فازهای فرماندهی و کنترل ارتباطات در شرایط بحران

شناسه مقاله:
article A-10-99-2

۳۳- طراحی میان افزار واسط رادیوئی سامانه آگاهی از وضعیت صحنه نبرد رزم دریائی

شناسه مقاله:
article A-10-99-1

۳۴- مدل تصمیم یار فرماندهی عملیات سایبری مبتنی بر زیست آهنگ

شناسه مقاله:
article A-10-97-3

۳۵- الگوریتم طراحی تعیین مسیر پروازی بهینه موشک از سایت های ساحلی علیه اهداف سطحی دریایی

شناسه مقاله:
article A-10-96-1

۳۶- ارئه الگوی توسعه سامانه فرماندهی وکنترل نیروی هوافضای سپاه درافق ۴۱۰

شناسه مقاله:
article A-10-92-1

۳۷- ارائه یک ساختار تصمیم گیری توزیع شده مبتنی بر مشارکت در فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:
article A-10-91-1

۳۸- طراحی و ساخت تستر و شبیه ساز رادار رهگیر سامانه پدافندی مبتنی بر DDS

شناسه مقاله:
article A-10-88-1

۳۹- بهبود پرس وجوها در پایگاه داده شیءگرای فازی با استفاده از XML فازی

شناسه مقاله:
نویسنده:

۴۰- طراحی و ساخت ربات امدادگر پِران و کاربرد آن در مدیریت بحران

شناسه مقاله:
article A-10-85-1

۴۱- تحلیل راهكارهاي مبتنی بر محاسبات نرم و کلاسیك براي تخصیص دادگان درفرآيند رديابی اهداف: شبكه عصبی رقابتی و الگوريتم زوج يابی پايدار

شناسه مقاله:
article A-10-80-1

۴۲- مدلسازي مکانی سه بعدي هدايت آتش توپخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیايی با تاکید بر تعیین موقعیت بهینه ديدبان هاي توپخانه صحرايی ( سیستم اطلاعات جغرافیايی در خدمت ارتش، ارتش در خدمت صلح )

شناسه مقاله:
article A-10-78-1

۴۳- بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیايی به منظور بهبود کنترل تمامیت ارضی در مقابل تهديدات هوايی

شناسه مقاله:
article A-10-77-1

۴۴- شکل دهی اجزای شبکه C4I با استفاده از روش کنترل توزیع شده مبتنی بر شکل دهی موقعیت

شناسه مقاله:
article A-10-75-1

۴۵- بهبود عملکرد سامانههای چف بومی از طریق جایگزین نمودن الیاف دوقطبی با المانهای چف دارای ساختار فرکتال مینکوفسکی حلقوی افزایشی

شناسه مقاله:
article A-10-74-1

۴۶- روشی جدید براي استخراج تأخیر زمان دریافت سیگنال بازگشتی در رادارهاي غیرفعال دوپایه : تخمین وفقی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات نامنفی

شناسه مقاله:
article A-10-73-1
نویسنده:

۴۷- بکارگیری اینترنت اشیا در شبکه C4I با تکیه بر آگاهی وضعیت

شناسه مقاله:
article A-10-71-1

۴۸- مدلسازی و شبیه سازی تأثیر بمب الکترومغناطیسی HPM بر روی سامانه ها و قطعات الکترونیکی مراکز فرماندهی و کنترل در باند UHF

شناسه مقاله:
article A-10-70-1

۴۹- بررسی ارتباط بین عناصر اقلیمی با فرار از خدمت سربازی در پادگان های نظامی دوره مطالعاتی ۲۰۱۴-۲۰۱۲ ( مطالعه موردی پادگان تیپ ۴۴۲ زرهی زنجان )

شناسه مقاله:
article A-10-68-1

۵۰- تقویت پدافند غیرعامل در ریز شبکه با در نظر گرفتن نرخ تغییرات فرکانس و با حضور واحدهای تولید پراکنده تجدید پذیر در مناطق نظامی

شناسه مقاله:
نویسنده:

۵۱- مروری بر راهکارهای احراز هویت به روش پورت ناکینگ

شناسه مقاله:

۵۲- انگشت نگاری مغزی جهت تفکیک مفاهیم کنترلی پهپاد با استفاده از الگوریتم آنالیز اجزای مستقل و شبکه های عصبی مصنوعی و فازی

شناسه مقاله:
article A-10-61-1

۵۳- راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزة رادار متناسب با تهدید ناهمطراز

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۵۴- راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزة رادار متناسب با تهدید ناهمطراز

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۵۵- به‌کارگیری فناوري‏های وب‌معنایی در حوزة تلفیق داده

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۵۶- روش‌شناسي توسعة فناوری پُست فرماندهی عمومی شناختی بر اساس معماری آگاهی‌اشتراکی‌وضعیت

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۵۷- شناسایی چالش های قابلیتی توسعة‌ سامانة‌‌ فرماندهی و کنترل C4I در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دسته بندی:
شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۵۸- الگوسازي سامانة هشدار اطلاعاتی نظام ملی در بحران های امنیتی با استفاده از الگوي هشدار هوايي سريع

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۵۹- ارائة چارچوب معماری سازمانی کارآمد فرماندهي و کنترل مدیریت بحران در كشور مبتني بر تحليل شبكه‌هاي اجتماعي

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۶۰- ارائه روش جدید هوشمندسازی چرخه فرماندهی و کنترل با استفاده از زنجیره مارکوف و شبیه سازی آن

شناسه مقاله:
article A-10-55-1

صفحه‌ها