مقالات و نشریات انجمن

۳۱- مروری بر سامانه های توزیعی پردازش داده های حجیم و ویژگی های آنها

شناسه مقاله:
article A-10-160-2

۳۲- مروری بر راهکارهای مدیریت منابع و تخصیص وظایف در سیستمهای توزیعی

شناسه مقاله:
article A-10-160-1

۳۳- سامانه های اویونیکی، C4I و نبردهای هوایی آینده

شناسه مقاله:
article A-10-149-1

۳۴- داده های عظیم در حوزه های نظامی

شناسه مقاله:
article A-10-147-1

۳۵- الگوي مطلوب فرماندهی و کنترل ذخیره جیره غذايی و آب و سوخت نیروي انتظامی بعد از بحران

شناسه مقاله:
article A-10-146-1

۳۶- طراحی و پیاده سازی الگوریتم تشخیص و طبقه بندی پروتکل ترافیک رمز شده نرم افزارهای تحت شبکه

شناسه مقاله:
article A-10-144-1

۳۷- ارائه یک روش جدید در شناسایی الگوهای پرت با استفاده از روشهای بدون نظارت و الگوریتم ژنتیک

شناسه مقاله:
article A-10-140-1

۳۸- یافتن مشاهدات ناهنجار استوار بر اساس الگوریتم داده کاوی جنگل تصادفی در تشخیص تقلب کارتهای اعتباری

شناسه مقاله:
article A-10-139-1

۳۹- پیمایش الگوریتمها و ساختارهای جدید برای بهبود کارآیی و قابلیت اطمینان حافظه های NAND فلش در مراکز داده

شناسه مقاله:
article A-10-138-1

۴۰- فرماندهی و کنترل سیستم محرک شناور زیر دریایی بوسیله موتور الکتریکی جریان مستقیم دو آرمیچره چهار مداره

شناسه مقاله:
article A-10-137-1

۴۱- ارائه یک روش جدید برای مدلسازی هموابستگی زیرساختی

شناسه مقاله:

۴۲- فرماندهی و مدیریت بحران مخاطرات محیطی با استفاده از اینترنت اشیاء و علوم همگرا

شناسه مقاله:
article A-10-134-1

۴۳- ارائه مدلی جهت بهره گیری از اینترنت اشیا جهت تامین اشراف اطلاعاتی در کنترل و فرماندهی

شناسه مقاله:
article A-10-132-1
کلمات کلیدی:

۴۴- ارائه مدل رصد، پایش و هشداردهی سایبری بر اساس چرخه فرماندهی کنترل OODA مبتنی بر مطالعه تطبیقی کشورهای هدف

شناسه مقاله:
article A-10-131-1

۴۵- ارائه الگوی پشتیبانی از عملیات فرماندهی و کنترل انتظامی در بحرانهای اجتماعی

شناسه مقاله:
article A-10-130-1

۴۶- برنامهریزی مسیر برای پهپاد در محیط سه بعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

شناسه مقاله:
article A-10-129-1

۴۷- شبیه سازی شناختی صحنه نبرد

شناسه مقاله:
article A-10-127-1
کلمات کلیدی:

۴۸- اولویت بندی راهبردهای توسعه سامانه فرماندهی و کنترل(C4I ) فضای سایبر کشور با رویکرد مطالعه تطبیقی

شناسه مقاله:
article A-10-118-1

۴۹- مدل رمزنگاری چندکلیدی بهینه با رویکرد سوئیچ فعال گردشی بین کلیدها

شناسه مقاله:
article A-10-116-1

۵۰- نقش فناوری پیشرفته سنجش از دور وGIS در بخش مانیتورینگ سامانه فرماندهی و کنترل جنگ ترکیبی

شناسه مقاله:
article A-10-112-1

۵۱- پیاده سازی الگوریتم RC2 برای کاربردهای با منابع سخت افزاری محدود و نرخ داده متوسط

شناسه مقاله:
article A-10-111-1

۵۲- کاربرد هستان شناسی صحنه نبرد در تولید زبان مدیریت میدان نبرد

شناسه مقاله:
article A-10-106-1

۵۳- ارزیابی جایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در سامانه C4I با تاکید بر شبیه سازی میدان نبرد

شناسه مقاله:
article A-10-104-1

۵۴- برای استفاده از سرويس های سامانه فرماندهی و کنترل با استفاده از منطق فازی

شناسه مقاله:
article A-10-103-1

۵۵- ارائه روشی برای احراز اصالت سلسله مراتبی در اینترنت اشیا

شناسه مقاله:
article A-10-101-1

۵۶- فازهای فرماندهی و کنترل ارتباطات در شرایط بحران

شناسه مقاله:
article A-10-99-2

۵۷- طراحی میان افزار واسط رادیوئی سامانه آگاهی از وضعیت صحنه نبرد رزم دریائی

شناسه مقاله:
article A-10-99-1

۵۸- مدل تصمیم یار فرماندهی عملیات سایبری مبتنی بر زیست آهنگ

شناسه مقاله:
article A-10-97-3

۵۹- الگوریتم طراحی تعیین مسیر پروازی بهینه موشک از سایت های ساحلی علیه اهداف سطحی دریایی

شناسه مقاله:
article A-10-96-1

۶۰- ارئه الگوی توسعه سامانه فرماندهی وکنترل نیروی هوافضای سپاه درافق ۴۱۰

شناسه مقاله:
article A-10-92-1

صفحه‌ها