مقالات و نشریات انجمن

۶۱- ارائه یک ساختار تصمیم گیری توزیع شده مبتنی بر مشارکت در فرماندهی و کنترل

شناسه مقاله:
article A-10-91-1

۶۲- طراحی و ساخت تستر و شبیه ساز رادار رهگیر سامانه پدافندی مبتنی بر DDS

شناسه مقاله:
article A-10-88-1

۶۳- بهبود پرس وجوها در پایگاه داده شیءگرای فازی با استفاده از XML فازی

شناسه مقاله:
نویسنده:

۶۴- طراحی و ساخت ربات امدادگر پِران و کاربرد آن در مدیریت بحران

شناسه مقاله:
article A-10-85-1

۶۵- تحلیل راهكارهاي مبتنی بر محاسبات نرم و کلاسیك براي تخصیص دادگان درفرآيند رديابی اهداف: شبكه عصبی رقابتی و الگوريتم زوج يابی پايدار

شناسه مقاله:
article A-10-80-1

۶۶- مدلسازي مکانی سه بعدي هدايت آتش توپخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیايی با تاکید بر تعیین موقعیت بهینه ديدبان هاي توپخانه صحرايی ( سیستم اطلاعات جغرافیايی در خدمت ارتش، ارتش در خدمت صلح )

شناسه مقاله:
article A-10-78-1

۶۷- بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیايی به منظور بهبود کنترل تمامیت ارضی در مقابل تهديدات هوايی

شناسه مقاله:
article A-10-77-1

۶۸- شکل دهی اجزای شبکه C4I با استفاده از روش کنترل توزیع شده مبتنی بر شکل دهی موقعیت

شناسه مقاله:
article A-10-75-1

۶۹- بهبود عملکرد سامانههای چف بومی از طریق جایگزین نمودن الیاف دوقطبی با المانهای چف دارای ساختار فرکتال مینکوفسکی حلقوی افزایشی

شناسه مقاله:
article A-10-74-1

۷۰- روشی جدید براي استخراج تأخیر زمان دریافت سیگنال بازگشتی در رادارهاي غیرفعال دوپایه : تخمین وفقی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات نامنفی

شناسه مقاله:
article A-10-73-1
نویسنده:

۷۱- بکارگیری اینترنت اشیا در شبکه C4I با تکیه بر آگاهی وضعیت

شناسه مقاله:
article A-10-71-1

۷۲- مدلسازی و شبیه سازی تأثیر بمب الکترومغناطیسی HPM بر روی سامانه ها و قطعات الکترونیکی مراکز فرماندهی و کنترل در باند UHF

شناسه مقاله:
article A-10-70-1

۷۳- بررسی ارتباط بین عناصر اقلیمی با فرار از خدمت سربازی در پادگان های نظامی دوره مطالعاتی ۲۰۱۴-۲۰۱۲ ( مطالعه موردی پادگان تیپ ۴۴۲ زرهی زنجان )

شناسه مقاله:
article A-10-68-1

۷۴- تقویت پدافند غیرعامل در ریز شبکه با در نظر گرفتن نرخ تغییرات فرکانس و با حضور واحدهای تولید پراکنده تجدید پذیر در مناطق نظامی

شناسه مقاله:
نویسنده:

۷۵- مروری بر راهکارهای احراز هویت به روش پورت ناکینگ

شناسه مقاله:

۷۶- انگشت نگاری مغزی جهت تفکیک مفاهیم کنترلی پهپاد با استفاده از الگوریتم آنالیز اجزای مستقل و شبکه های عصبی مصنوعی و فازی

شناسه مقاله:
article A-10-61-1

۷۷- راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزة رادار متناسب با تهدید ناهمطراز

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۷۸- راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزة رادار متناسب با تهدید ناهمطراز

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۷۹- به‌کارگیری فناوري‏های وب‌معنایی در حوزة تلفیق داده

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۸۰- روش‌شناسي توسعة فناوری پُست فرماندهی عمومی شناختی بر اساس معماری آگاهی‌اشتراکی‌وضعیت

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۸۱- شناسایی چالش های قابلیتی توسعة‌ سامانة‌‌ فرماندهی و کنترل C4I در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دسته بندی:
شناسه مقاله:
کلمات کلیدی:

۸۲- الگوسازي سامانة هشدار اطلاعاتی نظام ملی در بحران های امنیتی با استفاده از الگوي هشدار هوايي سريع

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۸۳- ارائة چارچوب معماری سازمانی کارآمد فرماندهي و کنترل مدیریت بحران در كشور مبتني بر تحليل شبكه‌هاي اجتماعي

دسته بندی:
شناسه مقاله:

۸۴- ارائه روش جدید هوشمندسازی چرخه فرماندهی و کنترل با استفاده از زنجیره مارکوف و شبیه سازی آن

شناسه مقاله:
article A-10-55-1

۸۵- ارایه یک الگو به کمک ترکیب ابزارهای مدلسازی و الگوریتم های بهینه سازی جهت کنترل موثر و افزایش بهره وری

شناسه مقاله:
article A-10-53-2

۸۶- ارائه یک چارچوب تجربی برای زبان مدلسازی سیستم ( SymML)در طراحی سامانه های فرماندهی و کنترل توسعه محور به منظور انسجام مؤلفه های زیرساختی

شناسه مقاله:
article A-10-53-1

۸۷- شبکه های حسگر بی سیم با امنیت بالا

شناسه مقاله:

۸۸- کاربردي از يك طرح امضاي گروهی در رايانش ابري موبايل به منظور حفظ حريم خصوصی کاربر

شناسه مقاله:
article A-10-50-2

۸۹- اینترنت اشیاء نظامی: مفهوم و چالشهای امنیتی

شناسه مقاله:
article A-10-50-1

۹۰- بررسی الزامات و مکانیزمهای امنیتی در سامانه های فرماندهی و کنترل مبتنی بر رایانش ابری ( CBC4I )

شناسه مقاله:
article A-10-48-2

صفحه‌ها