ارائه روشی جدید جهت آشکارسازی سیگنال در رادارهای غیر فعال(پسیو) با استفاده از مبانی نظریۀ آشکارسازی

چکیده– با توجه به برخی از تفاوتهای قابل توجه بین رادارهای فعال و رادارهای غیر فعال، اگر روشهای مورد استفاده آشکارسازی در رادارهایفعال، در رادارهای غیرفعال هم بکار گرفته شود، منجر به نتایج دقیقی نخواهد شد. بنابراین در این بحث، آشکارسازی و نحوۀ اسخراج پارامترهای هدف برای رادارهای
غیرفعال بر اساس تئوری آشکارسازی بررسی میشوند. برای نیل به این هدف ، آزمون فرض در رادارغیرفعال به فرم آزمون فرضیۀمرکبچندتایی نوشته میشود. پارامترهای مجهول با استفاده از معیارماکسیمم(بیشینه ) نسبت درستنمایی برای رسیدن به آزمون نسبتدرستن مایی تعمیم یافته و آشکارسازی به روش آماری و همچنین حذف سیگنالم سیرمستقیم و کلاتر که شامل پارامترهای نویز نیز هستند، تخمین زده میشوند. سطح آستانۀ مورد نیاز بگونهای تنظیم شده است که احتمال هشدارغلط در هر سلول و در هر مرحله، به یک مقدار ثابت تبدیل شده است. در پایان نیز روشهای مختلف آشکارسازی در رادارغیرفعال با استفاده از شبیه سازی و به منظور نمایش اثربخشی روش پیشنهادی با روشهای دیگر،مقایسه شده است.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده