ارزیابی فناوری حسگرهای زیستی جهت جستجو و شناسایی مینهای زمینی

چکیده

گیاهان مانند تمام ارگانیسمها بطور طبیعی مواد شیمیایی موجود در محیط خود را درک میکنند و به وجود آنها عکس العمل نشان میدهند. مواد منفجره دارای ترکیباتی هستند که بطورطبیعی در طبیعت وجود ندارند. گیاهان ممکن است دارای مکانیسم هایی باشند که حضور این مواد رادریافت کنند. حتی اگر گیاهان طبیعتا قادر باشند تا مواد منفجره را در خاک ردیابی کنند، دلیلی وجودندارد که انتظار داشته باشیم آنها میتوانند بوسیله این ترکیبات تحریک شوند و ظاهر خود در بالایسطح زمین را به طریقی تغییر دهند که ممکن باشد توسط بشر مشاهده شود. اگر بخواهیم از گیاهانبعنوان حسگر زیستی استفاده کنیم، بنابراین نیاز داریم مکانیسمها و ردیابهایی را برای دریافت وگزارش مواد منفجره درون آنها شناسایی و یا ایجاد کنیم. به نظر میرسد استفاده از فناوری زیستیروش مناسبی جهت شناسایی و پاکسازی مواد منفجره باشد.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
میانگین امتیاز: ۲ (تعداد کل آرا: ۲)