امکانسنجی و جایابی بهینه خازن و منابع تولید پراکنده جهت تامین برق مورد نیاز و کاهش تلفات سایتهای پدافندی

چکیده

مقاله حاضر از دو بخش تشکیل شده است که در بخش نخست به بررسی جایابی و اندازه یابی بهینه منابع تولید پراکنده و خازن با الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات (PSO) جهت کاهش تلفات سایتهای پدافندی و همچنین بهبود قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های سرمایه گذاری منابعتولید پراکنده و خازن وکاهش هزینه خسارتهای وارده بر دستگاهها و مصرف کنندگان به علت قطعیبرق پرداخته شد، که به عنوان نمونه بر روی شبکه های توزیع برق استاندارد IEEE 10 باسه و ۶۹ باسه
تست شد. و در بخش دوم به امکانسنجی یک نمونه منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر(نیروگاه فتوولتاییک) ۱۰ کیلواتی جهت تامین برق مورد نیاز سایتهای پدافندی با استفاده از نرم افزارهای PVSYST و SUNNY DESIGN پرداخته شد. بعد از جایابی و مقدار یابی نیروگاه فتوولتاییک در شبکه توزیع، نیاز به روشی اجرایی و عملیاتی برای مطالعات فنی و امکانسنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه با توجه به شرایط جغرافیایی و آب وهوایی منطقه موردنظر هست. با استفاده
از نرم افزارهای مربوطه میتوان طرح توجیهی جهت اخذ مجوز نصب و راه اندازی را از سازمان انرژی نو ایران گرفت .

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده