بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری فرماندهان نیروهای مسلح

چکیده

عدم توجه به فرهنگ سازمانی، باورها و ارزش های افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان ونرسیدن به اهداف و چشم انداز نشود، حداقل اشکالات عدیده ای را در روند حرکت سازمان و مخصوصا در مسئولیت پذیری کارکنان و فرماندهان ایجاد کرده و انرژی زیادی را برای حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد. تحقیق حاضر به دنبال یافتن این پاسخ است که آیا فرهنگ سازمانی بر مسئولیتپذیری فرماندهان تاثیر دارد؟ جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را فرماندهان مختلف نیروهای مسلح به تعداد ۲۵۱ نفر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم و بر اساس فرمول کوکران ۱۵۲ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند.در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات از ۲ پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای بررسیروایی پرسشنامه از نقطه نظرات ۵ خبره و برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شدهو برابر ۰.۸۰ برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی(آزمون معادلات ساختاری) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین درگیر شدن در کار،سازگاری، انطباق پذیری و رسالت که ازشاخص های فرهنگ سازمانی می باشند و مسئولیت پذیری فرماندهان رابطه معناداری وجود دارد.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده