بررسی نقش هوش فرهنگی در فرماندهی و کنترل

چکیده هوش فرهنگی که افزایش بهره وری را سبب می شود به عنوان یکی از انواع مختلف هوش به  تازگی در زمینه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. توانایی افراد برای تطبیق با ارزشها، سنتها، آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها خو گرفته اند و کار کردن در محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی است و آن را می توان پیش بینی کننده سازگاری فرهنگی و تصمیم گیری موفقیت آمیز دانست. تاثیر هوش فرهنگی در کنترل و فرماندهی به دلیل گستردگی ابعاد وسیع تری به خود میگیرد؛ چراکه در آن نیاز است افراد با تنوع و تفاوت های فرهنگی با یکدیگر تعامل موثر داشته باشند. ولی تا کنون پژوهشی که مستقیما به این موضوع بپردازد صورت نگرفته است. این در حالی است که فرماندهی و کنترل با توجه به دنیای ارتباطات و گستردگی آن نیازمند بهره گیری از دستاوردهای نوین
است و هر گونه پژوهشی در این زمینه می تواند بر قوام و دوام آن بیفزاید. در این مقاله که به روش توصیفی انجام گرفته است. پس از شرح مفاهیم و اصلاحات پایه ای هوش فرهنگی، مزایا، آموزش، تقویت و کاربرد آن نقش هوش فرهنگی بر فرماندهی و کنترل آن مورد بررسی قرار گرفته است و به ارائه مدلی در این رابطه می پردازد.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده