بررسی و استفاده از سامانه های الکترواپتیکی در سامانه های پدافندی

چکیده با توجه به دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بکارگیری سامانه های هوشمند در مقابل تهدیدات دشمن، استفاده از سامانه های الکترواپتیکی، امری ضروری است. لذا با توجه به نقش محوری شناسایی و دقت در اطلاعات نظامی نیروهای دشمن، که درخصوص تجهیزات آشکارسازی، پیشرفتهای چشمگیری داشته و همگی به حساسه های قوی راداری مجهز هستند، افزایش قابلیت شناسایی، رهگیری و درگیری به عنوان یک نیاز اولیه مطرح میگردد و عدم استفاده از سامانه های مجهز به علم روز، مشکلات زیادی را در عرصه نبردهای آینده برایمان ایجاد خواهد نمود. لذا پیش بینی می شود که استفاده از سامانه های الکترواپتیکی بتواند تا حدی تاثیرگذار بر تصمیمات فرماندهی در نبردهای آینده گردد تا بتوان در صحنه نبرد از ابزار مناسب استفاده نمود. در این پژوهشسعی بر این است که با معرفی سامانه های الکترواپتیکی و تاثیر آن بر سامانه های پدافندی، بتوان ازآن بصورت مکمل یا حتی جایگزین سامانه های راداری استفاده کرد.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده