بررسی کنش متقابل و سطح بندی عوامل توانمند ساز فرماندهی و کنترل

چکیده با پیچیدهتر شدن صحنههای نبرد کنونی ، دستیابی به دانش و اطلاعات درست و به روز پیرامون ابعاد مختلف صحنههای نبرد، توانمندی های مورد نیاز و شیوه تعامل و اثرگذاری شاخص های توانمندساز فرماندهی و کنترل با یکدیگر بسیار ضروری می باشد. بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان حوزه فرماندهی و کنترل با سوالاتی پیرامون عوامل توانمندسازی و نحوه اثرگذاری متعامل این عوامل مواجه می باشند. هدف این پژوهش تبیین عوامل ارتقاء دهنده توانمندی های فرماندهی و کنترل و تعیین نحوه اثرگذاری و اثرپذیری شاخص های کلیدی نسبت به یکدیگر می باشد. بدین منظور پس از مطالعات کتابخانه ای گسترده و نظرسنجی از متخصصان باتجربه و برنامه ریزان حوزه فرماندهی و کنترل، به منظور احصاء عوامل کلیدی موثر بر توانمندسازی فرماندهی و کنترل، با استفاده از روش معادلات تفسیری ساختاری، عوامل موثر بر رشد و ارتقاء توانمندی فرماندهی و کنترل به صورت سطحمند، اولویتبندی گردید و روابط میان عوامل هدایت گر شامل توانایی مدیریتی و تصمیم گیری، توانایی ایجاد اطلاعات با کیفیت، یکپارچگی فرآیندها، توانایی های مشارکتی و عوامل هدایت پذیر شامل توانایی شبکه سازی، چابکی و چالاکی و توانایی پشتیبانی غیرمتمرکز، محاسبه گردید و میزان اهمیت و اثرگذاری آنها مشخص شد.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده