تبيين رویکردهای تسهيم دانش بين سازمانی در مراکز فرماندهی و کنترل نظامی و غير نظامی در مدیریت بحران

چکيده – ماهیت متغیر دنیای امروز، کشورها را ناگزیر از کسب آمادگی لازم برای مواجهه با هر گونه حادثه و بحرانی کرده است. از این رو، مدیریت بحران، به عنوان یک مساله مدیریتی پیچیده برایحکومتها، بشمار میآید. در زمان بحران، تعداد زیادی از سازمانها باید با یکدیگر هماهنگ شده وهمکاری نمایند. مراکز فرماندهی و کنترل نظامی و غیرنظامی ج.ا. ایران، که هر یک بر اساس اهداف و ویژگیهای خاصی تشکیل شدهاند، میتوانند با توجه به زیرساخت ارتباطی، فناوری و تجهیزاتی در اختیار، با اشتراک و انتقال به هنگام دانش و اطلاعات، در زمان وقوع بحران، نظام مدیریت بحران کشور را غنی ترسازند. از این رو در مقاله حاضر با روش توصیفی- کتابخانه ای، به موضوع تسهیم دانش میان مراکزفرماندهی و کنترل نظامی و غیر نظامی در مدیریت بحران پرداخته شده و در ادامه با تبیین چگونگی ایجاد یک جامعه شبکه ای میان مراکز یاد شده، سه رویکرد تک مرکز با یک پایگاه دانش، چند مرکزی با چندین پایگاه دانش و پیوندهای دوتایی با چندین پایگاه دانش، به عنوان نتیجه تحقیق، ارایه شده است.
 

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده