تجاری سازی سامانه های فرماندهی و کنترل C4I ؛ مطالعه موردی: پیاده سازی دولت سیار (همراه)

چکیده
امروزه دولت سیار از پرطرفدارترین سرویسهای مورد استفاده در جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت میباشد و تکامل این سرویس در جامعه اطلاعاتی به سرعت رو به گسترش است در این راستا و جهت استفاده دائم و همه جایی از این سرویسها، بسیاری از دولتها برای ارائه خدمات به شهروندان از آخرین تکنولوژیهای شبکه تلفنی سلولی استفاده میکنند.

تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی میباشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کارکنان، مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی جمهوری اسلامی ایران که به طور میانگین ۲۴۰ نفر میباشند و بر اساس جدول کوکران تعداد ۱۴۴ نفر بعنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند و با توجه به اینکه سازمانهای زیادی با خصوصیات متفاوت وجود دارند از نمونه گیری تصادفی طبقه   بندی شده استفاده شده است. نتیجه تحقیق حاضر به این نکته اشاره دارد که عوامل ۲  گانه اصلی تحقیق در ۸ عامل فرعی و ۹ شاخص سازماندهی شده اند و از ۱۶ شاخص پیشنهادی تعداد ۷ مورد آن حذف گردید و در نهایت تعداد ۹ شاخص نهایی حاصل شد.

تاريخ نشر: 
پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
میانگین امتیاز: ۵ (تعداد کل آرا:۱)