تعیین پارامترهای بهینه فاز میانی مسیر موشک و مقایسه با الگوریتمهای ابتکاری

چکیده - الگوریتمهای بهینه ساز هرکدام از روشهای ریاضی و منطقی متفاوتی برای یافتن نقطه بهینهاستفاده میکنند که بر اساس این روشها و منطقها و با توجه به پیچیدگی مدلها و سطوح طراحی،استفاده از روشی برتری خواهد یافت. هدف اصلی انجام این پروژه توسعهی الگوریتمهای سیمپلکس،ژنتیک، حرکت گروهی پرندگان و مورچگان است. این الگوریتمهای بهنیهساز بر روی موشک پدافندهوایی بر پایه سه درجه آزادی برای بهینهسازی حرکت پیچ پیادهسازی میشوند. برای رسیدن به نتایجحاصل از طراحی بهینه، ابتدا پارامترهای هر الگوریتم توسط کاربر تنظیم میگردد و با توجه به پارامترهایتنظیم شده و اجرای الگوریتم و با استفاده از نتایج شبیه سازی (این شبیهسازی در دل الگوریتم قرار دارد) تابع هزینه که متشکل از شبیه سازی است، بهینه میگردد. در این مسئله خاص، مسئله بهینه سازی شامل تابع هزینه ای برای رسیدن به برد و ارتفاع مورد نظر است. متغیرهای طراحی بر اساس هدایت برنامه پیچ ۱، زاویه پیچ اولیه و شیب نرخ تغییرات پیچ در هر ثانیه است، که برای رسیدن به هدف، این متغیرهای طراحی بهینه میگردند. پس از آن پارامترهای مسیر بهینه بدست آمده از هر الگوریتم درنمودارهایی با هم مقایسه میشوند.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده