سامانه یکپارچه فرماندهی و کنترل پدافند غیر عامل در مدیریت بحران

چکیده از کارکردهای پنجگانه پدافند غیر عامل تسهیل مدیریت بحران و در این راستا رصد و پایش تهدیدات و آمادگی مواجه با شرایط بحران و مدیریت آن از ضرورتهای این مهم است. با بهرهگیری ازسامانه فرماندهی و کنترل یکپارچه هوشمند، منسجم و توانمند میتوان به این ضرورت عینیت بخشید.
با توجه به سطوح مختلف راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی سامانه های فرماندهی و کنترل و گستردگیعملکرد آنها بهخصوص در بحرانها به لحاظ موضوعی و جغرافیایی، استفاده از زیرسامانه های ارتباطیمناسب الزامی است. مهمترین مطالبه و انتظار از سامانه فرماندهی و کنترل، واکنش بهموقع در بحرانها،به حداقل رساندن اشتباهات و کسب اطلاعات لازم بهمنظور پیشگیری از خسارات مالی و تلفات انسانی میباشد. با توجه به گستردگی و تنوع حوزه های تهدید دشمن و اقدامات متناسب با آنها در حوزهعملکرد پدافند غیرعامل، تهدیدهایی که عملاّ منجر به وقوع حوادث و سوانح میگردد بالتبعبحرانهایی در سطوح مختلف درپی خواهند داشت و بهمنظور کاهش آسیب پذیریهای منابع حیاتی،حساس و مهم و تداوم فعالیتهای ضروی و ارتقاء پایداری ملی متناسب با نوع و دامنه تاثیر بحران،
مدیریت این بحرانها مهم و الزامی است. با استفاده از ابزار کتابخانهای و پرسشنامه و مصاحبه باصاحبنظران و به روش تحلیل محتوا ، در این مقاله به بررسی عملکرد سامانه یکپارچه فرماندهی وکنترل پدافند غیرعامل در مدیریت بحران )بویژه بحرانهای ناشی از تهدیدات دشمن( پرداخته شده و
پاسخ به سؤال اصلی تحقیق؛ که همانا چگونگی عملکرد این سامانه است مد نظر قرار گرفته و در انتهامدل فرضی روند عملکرد سامانه مذکور ارائه میگردد.

نویسنده: 
تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده