سیستم فرماندهی حادثه(ICS ) و مدیریت بحران درسامانههای فرماندهی وکنترل C4I

چکیده

درسراسر تاریخ حیات بشر ، جان ومال انسانها همواره دستخوش حوادث طبیعی، سوانح پیش بینی نشده و گهگاه هولناک و مرگبار بوده است .سامانه های فرماندهی و کنترل C4I نیز از وقوع این حوادث مستثنی نبود و پیوسته در معرض خطرات و حوادث طبیعی گوناگون قرار داشته و در صورت متحمل شدن زیان ها، خسارات هنگفت جبران ناپذیری را برای کشور خواهد داشت . از این رو اقدامات پیش گیری ، حذف یا کاهش اثرات ،به کارگیری و ارتقای امکانات و تجهیزات موجود در
سامانه های فرماندهی و کنترل C4I جهت آمادگی و مقابله با حوادث که باید در برنامه ی اصلی سامانه های فرماندهی و کنترل C4I قرار گیرد و با استفاده از دانش ، عقل و خرد وابتکارات مدیریتی متخصصان خود مدیریت جامع بحران برای بهره مندی گسترده از کلیه ی عوامل مؤثر در بهینه سازی اقدامات و کاهش خسارات ناشی از بحران و مقابله هوشمندانه و برنامه محور با آن پدید آید. در این مقاله به حوزه ی عملکرد علم مدیریت بحران پرداخته و سپس اصول سامانه ی فرماندهی حادثه در سامانه های فرماندهی و کنترل C4I را پیاده سازی می نماییم.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده