طراحی مراکز فرماندهی و کنترل یکپارچه پدافند هوایی مبتنی بر اصول شبکه

چکیده

ماهیت جنگهای امروزی به دلیل پیچیدگی و پویایی صحنه نبرد با جنگهای سنتی بسیار متفاوت بوده و در آن از فاکتور زمان به عنوان یک واژه کلیدی یاد میشود. در چنین شرایطی طراحیساختار فرماندهی و کنترل یکپارچه، چابک و پویا که بتواند در کمترین زمان ممکن در برابر تغییرات صحنه نبرد واکنش نشان داده و تصمیم گیری مطلوب را انجام دهد لازم و ضروری است. در تحقیقحاضر ابتدا ساختار و ویژگیهای شبکه  های فرماندهی و کنترل پدافند هوایی و سلسله مراتب و سطوح مختلف آن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در ادامه ۳ روش معماری بر روی سطوح مختلف اعمال و سپس بر اساس ۵ ویژگی و در ۳ حالت، مقایسه میان آنها انجام و در قالب جدول ارائه گردیده است. در پایان با در نظر گرفتن حالتها و ویژگیهای مختلف، مطلوبترین روش معماری شبکه پیشنهادگردیده است.
  

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده