لزوم بهره برداری از شبکه های هوشمند انرژی در تأسیسات پایگاههای نظامی در راستای اهداف پدافند غیرعامل

چکیده

پدافند غیرعامل موضوعی بنیادی است که وسعت آن، تمامی زیرساختهای کلیدی، مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور را در برمیگیرد. بنابراین، حفاظت و رعایت ملاحظاتپدافند غیرعامل در اینگونه تأسیسات امری اجتناب ناپذیر است، تأسیسات انرژی ازجمله مهمترینبخشهایی است که در هر حمله ایمورد توجه مهاجمین میباشد و از میان انرژیهای موجود، انرژیالکتریکی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا قطع آن میتواند کشوری را در شرایط کاملاً بحرانی قرار
دهد. ازاینرو در این پروژه سعی شده است تا با معرفی مفهوم جدیدی تحت عنوان "هاب انرژی" وهوشمند سازی شبکه انرژی راهکاری جدیدی برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه انرژی در صورت بروزحوادث گوناگون در راستای اهداف پدافند غیرعامل پیشنهاد گردد.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده