ماهیت وجودی فرماندهی و کنترل و عملکرد آن در ماموریت نیروهای مسلح

چکیده-مفاهیم فرماندهی و کنترل بایستی از جهات مختلف بهکارگیری، تفسیر گردد، چرایی به وجود آمدن فرماندهی و کنترل و اهمیت استفاده از آن بدین معنا است که این دو یعنی فرماندهی و کنترل جدا از جنگ نبوده و بر کل جنگ تأثیرگذار هستند، مسائلی همچون تشریح اصول بکار گیری فرماندهی و کنترل که بر پایه قدرت یا اختیار قرار دارد و از دو منبع سرچشمه میگیرد، همچنین ارتباط فیمابین این دو یعنی فرماندهی و کنترل که موضوعی انکار نشدنی است. فرماندهی و کنترل وسیله ای است تحت اختیار فرمانده جهت سازماندهی اینکه چه چیزی باید انجام و اجرا شود تا اقدامات مناسب انجام گیرد.
گاهی این کار نیاز به قضاوت و شهود، گاهی نیاز به ابرکامپیوترها جهت هدایت موشکها و آگاهی یکعکس العمل و یا یک اقدام همزمان در زمان واقعی رخداد باشد. از آنجا گه فرماندهی و کنترل با پیچیدگیهایی روبرو است، تلاش شده است تا پیچیدگی های مرتبط با آن و مفاهیمی همچون در کنترل بودن یک فرمانده یا یک سرباز و در انتها نیز مشکلات موجود در یک فرماندهی و کنترل مؤثر و استفاده از اینهنر در عصر امروز بررسی شده است.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده