مطالعه تطبیقی فرماندهی و کنترل در کشورهای ایران، امریکا و ترکیه

چکیده- فرماندهی و کنترل از دکترین سامانه یکپارچه داده ها، لایه ها، ساختارهای سازمانی، نیروی انسانی، تجهیزات، تسهیلات، ارتباطات و مراقبت و شناسایی برای پشتیبانی فرماندهی به نحویکه فرماندهی و کنترل مستمر و موثق را در تمام مراحل علمیات ممکن سازد، بهرهگیری مینماید، در عصرحاضر فرماندهی و کنترل با بهره گیری از سامانه های نوین، طول زنجیره فرماندهی و کنترل را کاهش داده ولی در عوض انعطافپذیری، جوابگویی و تحرک آن را افزایش داده است. فرمانده و مدیر نیاز دارد که با افزایش سرعت تبادل اطلاعات چرخه فرماندهی و کنترل، دائماً" گزینه جدید را تولید و گزینه های غالب را اجرا و با توجه به داشتن تصویر دقیق و شفاف از صحنه عملیات، موانع را مرتفع و ابتکار عمل لازم را به دست گیرد در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانهای صورت
گرفته وضعیت کنترل فرماندهی بین ایران و کشورهای ترکیه و امریکا صورت گرفته است. این مقاله از نظر روش تحقیق کتابخانهای بوده و همچنین در قسمت هایی از این مقاله از روش پسرویدادی (علمی- مقایسهای) نیز بهره برده است. همچنین روش گردآوری اطلاعات و دادهها به صورت میدانی و کتابخانه ای میباشد

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده