نقش تصورات فرماندهی در حوزه C4I

نقش تصورات فرماندهی در حوزه C4I

مسلم کریمیان زاده، محمد ويسي، حسن كوليوند

چكيده

فرماندهی و کنترل سابقه‌ای به قدمت عمر بشر دارد. فرماندهی و کنترل یک فعالیت اختصاصی نظامی ‌‌‌نیست بلکه می‌توان آن را به هر نوع فعالیت غیرنظامی، انفرادییا گروهی، محدود یا گسترده نسبت داد. فرماندهی و کنترل از حالت غیر خودکار تا حالت نزدیک به صد در صد خودکار قابل اعمال است. اگر تصورات و ملاحظات فرماندهی را در سیستم در نظر نگیریم، خود سیستم فرماندهی و کنترل نیز نمیتواند کمکی به مجموعه انجام دهد. بنابراین با بازنگری در روش و تمرینهای فرماندهی و کنترل، یک سری تغییرات اتفاق میافتد که به آن تصورات فرماندهی میگویند. در این مقاله پس از بررسی جنگهای مهم در دنیا مشخص میگردد که تصور فرماندهی در میدان نبرد ‌‌بسیار حائز اهمیت بوده و در جاهایی که فرمانده تصور درستی از میدان نبرد نداشته است، تجهیزات و سامانه فرماندهی و کنترل آن به کار نیامده است. پس مشخص میگردد که در تمامی الگوهایی که برای فرماندهی و کنترل تعریف می‌کنیم بایستی تصور فرماندهی نیز در آن در نظر گرفته شود و تئوری باید بازسازی شود و چرخه فرماندهی و کنترل برای جنگ عوض شود و این چرخه باید متناسب با تصور فرمانده طراحی شود. اگر تصور فرمانده غلط باشد سیستم فرماندهی و کنترل نیز به آن نمیتواند کمک کند و اگر سیستم هم به‌درستی به وظیفه خود عمل کند و فرمانده به تصور خود ادامه دهد باز هم هیچ کمکی نمی‌تواند به فرمانده و عملیات انجام دهد. بنابراین با بازنگری در روش و تمرین‌های فرماندهی و کنترل، یک سری تغییرات اتفاق می-افتد که به آن تصورات فرماندهی میگویند. با بیان و مشی کلی سیستم و با بررسی چند جنگ که با بازنگری جنگها و نقش فرماندهی در این نبردها و تطبیق آن با تئوری جدید که چرخه فرماندهی و کنترل در این جنگها چگونه کار کردهاند و تطبیق آن با واقعیت میدان نبرد، میتوان الگوی جدیدی برای فرماندهی و کنترل با در نظر گرفتن تصورات فرماندهی، ارائه داد.

واژه‌هاي كليدي: فرماندهی و کنترل- تصورات فرماندهی-ODDA- SHOR

 

تاريخ نشر: 
چهارشنبه, ۲۶ آذر, ۱۳۹۳
امتیاز: 
میانگین امتیاز: ۴ (تعداد کل آرا: ۳)
شناسه مقاله: 
OR505