نقش پدافندغیرعامل درمقابله با آسیب پذیری مراکز فرماندهی وکنترل قرارگاه پدافند هوایی درتهدیدات هوایی آینده

چکیده - امروزه تهدیدات مکرر منطقه­ای و فرا منطقه­ای ناشی از نوپایی، ناپایداری کشورها، ناهماهنگی و تداخل هدایت و منابع فرهنگی متوجه کشور می باشد و موارد مذکور، مسئولین جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح را به این فکر واداشته که برای دفاع و برقراری امنیت پایدار کشور به خصوص مراکز حیاتی، حساس و کلیدی، رعایت اصول پدافند غیرعامل را در اولویت سیاست کاری خود قرار دهند. هدف محققین در این مقاله شناسایی نقش پدافند غیر عامل در مقابله با آسیب پذیری مراکز فرماندهی و کنترل در جنگ­های آینده است. تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را هیئت رئیسه ، معاونین و مدیران ستاد قرارگاه و فرماندهان اجرایی قرارگاه پدافند هوایی به تعداد ۳۰ تشکیل داده اند. که با توجه به کم بودن تعداد جامعه آماری کلیه اعضاء به صورت تمام شمار به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اند. در راستای پاسخگویی به سوال پژوهش مبنی بر نقش پدافند غیر عامل در مقابله با آسیب پذیری مراکز فرماندهی و کنترل در جنگ­های آینده چیست؟ محققین با توجه مطالعات صورت گرفته پیرامون ادبیات تحقیق ، اطلاعات بدست آمده در تحقیق میدانی ( مشاهده و پرسشنامه) را با استفاده از نرم افزارspss  و روش خی­دو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که نتایج حاصله فرضیه پژوهش را مبنی بر «نقش پدافند غیر عامل در مقابله با آسیب پذیری مراکز

 فرماندهی و کنترل در تهدیدات هوایی آینده، رعایت استتار و اختفاء، پیش بینی سامانه­ های زیر ساخت اصلی و جایگزین، محافظت از شناسایی به وسیله سامانه ­های الکترونیکی دشمن، رعایت اصل پراکندگی و حفاظت از مراکز فرماندهی و کنترل است » را تائید می نماید.

واژگان کلیدی- پدافند غیر عامل- مراکز فرماندهی و کنترل، آسیب، تهدیدات هوایی

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
میانگین امتیاز: ۵ (تعداد کل آرا:۱)