پیاده سازی موفق سامانه های جامع و یکپارچه نگهداری و تعمیر منطبق بر سامانه های فرماندهی و کنترل

چکیده
یکی از مراحل استقرار سامانه های جامع و یکپارچه نگهداری و تعمیر در سازمان، ارزیابی آمادگی سازمان برای پذیرش این سامانه  هاست. طی این مراحل آمادگی سازمانی از نظر ابعاد ساختاری، مدیریتی، انسانی، زیر ساختاری، فرهنگی بررسی شده و مشیکلات احتمالی اسیتقرار آن شناسایی و رفع میگردد. با شناسایی شاخصها ی فوق نه تنها میتوان مشخص کرد که در مقایسه با کشورهای پیشرفته در زمینه پیاده سیازی سیامانه  هیای میذکور، درچه رتبه ای قرار داریم بلکه میتوان با برنامه ریزی راهبردی، گامهای بلندی برای موفقیت در استقرار سامانه های در دست اقدام برداشت تا به فرمانیدهان ارشد سازمان کمک شایانی برای اداره بهتر تکنولوژیهای نوظهور در دنیای پچیده و آشوبناک امروز نمود. این پژوهش از نظر هدف  کاربردی و از نظرروش توصیفی میباشد؛ با انتخاب محورها و شاخصهای پیشنهادی( از طریق مطالعات کتابخانه ای، نظرات خبرگان و مطالعه نمونه های اجرا شده ) ‎آغاز شده و پس از تهیه پرسشنامه و ارسال به جامعه نمونه مد نظر و تجزیه و تحلیل پرسشنامه های بازگشتی، محورها و شاخصهای پیشنهادی، میوردتایید آماری قرار گرفته است که نتیجه اقدامات انجام شده آن تعیین محورها و شاخصها ی کلیدی و اثرگذار در ارزیابی آمیادگی سازمان و ارا یه مدلپیشنهادی برای ارزیابی آمادگی سازمانها در ۳ بعد راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی و معرفی طرحهای آماده سازی سازمانهای نظامی برای استقرار این سامانه ها به عنوان زیر سامانه های اساسی سامانه فرماندهی وکنترل میباشد.

 

تاريخ نشر: 
پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده