کاربرد مدیریت بحران و نقش آن در فرماندهی و کنترل

چکیده- بحران به هرگونه حادثهاي اطلاق میشود كه به جان یا مال انسان آسیب برساند و نیاز به اقدام فوري و فوقالعاده داشته باشد .فرایند برنامهریزي و اجرا توسط نهادهاي دولتی و غیردولتی براي پیشگیري و كاهش اثرات بحرانها ، ایجاد آمادگیهاي لازم براي مقابله ، مقابله در حین وقوع بحران و بازسازي پس از بحران می باشد كه تعریف مدیریت بحران را در بردارد. در این مقاله با تعریف مدیریت بحران و ارتباط آنها با اتاق هاي بحران و نهایتا اتاق فرماندهی كنترل به یک ارتباط منطقی خواهیم رسید.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده