یک روش بهينه برای تشخيص چهره از طریق مقادیر ویژه مشترک

چکيده

تشخیص چهره یکی از محبوبترین موضوعات تحقیق در زمینه بینایی ماشین است و  کاربردهای مختلف دارد. شناسایی چهرههای مشابه افراد به دلیل شرایط مختلف ژست، شدت نور،احساسات و سن افراد یک مسئله چالش برانگیز است. علت محبوبیت این مسئله به علت کاربرد آن درزمینه های امنیتی، کنترل و فرماندهی، ارتباطات و تعامل بین کامپیوتر و انسان است.

در این مقاله یک روش ساده برای شناسایی چهره از بین تصاویر چهره زیاد ارائه شده است. این روش بر اساسچندجملهای ضرائب، ماتریس کواریانس و الگوریتم مقادیر ویژه مشترک بیان شده است. مزیّت این روش بر این است که شناسایی شباهت بین تصاویر چهره بدون محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژهصورت میگیرد. در ابتدا یک ماتریس متقارن به کمک ضرائب چندجملهای حاصل از ماتریسهایهمنشینی دو تصویری که در مقایسه هستند تشکیل میدهیم. مقدار پوچی ماتریس متقارن محاسبه شده به عنوان معیار شباهت برای تشخیص چهره استفاده میشود. این روش بر روی سه پایگاه داده عکس Feret ، Yale و ORL اجرا شده است. روش مذکور در دسته بندی تصاویر در زمانی که تنوع نور وژست متفاوت داریم به خوبی عمل کرده است.

تاريخ نشر: 
شنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۶
امتیاز: 
هنوز هیچ رایی ثبت نشده