یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

 

آخرین مهلت ثبت نام          : ۲۷ آبان ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقاله    : ۰۵ آبان ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری                 :  ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۹۷

برگزار کنندگان: 

انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران و دانشگاه مازندران

یازدهمین ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻤلی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ گردهمایی های ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻌﺎر" فرماندهی و کنترل؛ امنیت و توسعه پایدار ملی " و ﺑﺎ ﻫﺪف ارتقاء ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي، ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اي و ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻳﻦ ﺣﻮزه در تارخ ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی فرماندهی و کنترل و دانشگاه مازندران با تکیه بر اهداف زیر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.

ارایه جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی
شناسایی ضرورتها و موانع موجود و آینده در حوزه امنیت و توسعه پایدار ملی
افزایش مشارکت محققین دانشگاهی، پژوهشی کشور
تسهیل تبادل و تعامل صنایع، سازمان ها و محققین دانشگاهی
 
ارایه محصولات شرکتهای داخلی فعال در حوزه  
شناسایی و توسعه راهکارهای بومی 
مشارکت گسترده تر دستگاه های حاکمیتی کشور (دستگاه های سه قوه)

انجمن علمی فرماندهی و کنترل و داﻧﺸﮕﺎه مازندران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ با اﻓﺘﺨﺎر از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، فنآوران و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دﻋﻮت می نمایند ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي داﻧﺸﻲ و ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و شرکت در کنفرانس ضمن مشارکت در گسترش این مفاهیم در سطوح مدیریتی و جامعه کشور عزیزمان ایران، بر غنای هر چه ﺑﻴﺸﺘﺮ این ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻔﺰاﻳند.

حامیان :

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، انجمن فرماندهی و کنترل ایران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه بیرجند، ارتش جمهوری اسلامی ایران، استانداری مازندران، دانشگاه شهید بهشتی، بانک ملی، دانشگاه امام جامع امام حسین، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید ستاری

 

دریافت پوستر کنفرانس