امنیت فضای سایبر در C4i

زمان: 
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ - ۱۰
مکان: 
دانشگاه خوارزمی
شرایط: 
ارائه دهندگان : مدرس عالی حمیدرضا سهیلی - مهندس نیما فرزام نیا
مدت زمان کارگاه : یک ساعت
نوع کارگاه : کاربردی - بنیادی
پیشنیاز علمي افراد شرکت کننده: پیش زمینه ای درباره مهارتهای استفاده از رایانه و امنیت اطلاعات داشته باشند
توضیحات: 

خلاصه کارگاه آموزشي:
در مقدمه فریب در عملیات نظامی ارائه و سپس نقش فضای سایبر در I4C بعنوان بستر اصلی پیادهسازی و عملکرد بیان شده و بیان بخشی از تهدیدات و آسیب پذیریهای این حوزه که میتواند تأثیرات زیادی را در تصمیم گیریهای فرماندهی و کنترل بوجود آورد، ارائه و در فرجام برخی از اقدامات و راهکارهای عملی نمایش داده خواهد شد.