روشهای پشتیباني تصمیم در راستای فرماندهي و کنترل

زمان: 
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ - ۱۴
مکان: 
دانشگاه خوارزمی
شرایط: 
ارائه دهندگان : مدرس عالي حميدرضا سهيلي دكتر عليرضا شريفي سليم
مدت زمان کارگاه : یک و نیم ساعت
نوع کارگاه : کاربردی
پیشنیاز علمي افراد شرکت کننده: آشنايي با مباحث اوليه رياضيات و ضرب ماتريسها
توضیحات: 

خلاصه کارگاه آموزشي:

وظيفه تصميمگيري مديران آنقدر گسترده و جامع است كه برخي دانشمندان تصميمگيري را مترادف با مديريت تعريف نموده اند. تصميم گيري يك تصميم منفرد نيست بلكه همچون فيلم پيوسته هست. هرتصميم گيري موجب بروز شرايط جديد ميشود و باز هم باعث اتخاذ تصميمهاي جديد ديگر ميشود . همه تصميمات ساده نيستند و اغلب موقعيتهايي پيش ميآيد كه در آن راههاي مختلف و متعددي وجود دارد وانتخاب يكي از آنها مشكل است.  در اغلب تصميم گيريها مديران به جاي يك معيار خواستار بهينه كردن مقدار چندين معيار اعم از كمي  وكيفي، مانند حداكثر كردن سود، حداقل كردن اضافه كاري و افزايش رضايت شغلي و... هستند، سامانه  فرماندهي و كنترل داراي زير  سامانه پشتيباني تصميم بوده، داراي پيچيدگي بسيار زياد ميباشد چندين معياربراي هر تصميم وجود دارد بديهي است اين معيارها به دليل داشتن مقياسهاي مختلف با هم قابل مقايسه نبوده و حتي در برخي مسائل با يكديگر متضاد ميباشند يعني افزايش يك معيار باعث كاهش معيار ديگرگردد.

يكي از كارآمدترين تكنيكهاي تصميمگيري، فرايند تحليل سلسله مراتبي ۱AHP كه اولين بار توسط توماس  ال ساعتي در ۱۸۹۱ مطرح شد . اين روش بر پايه ماتريسهاي مقايسه زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريوهاي مختلف را به مديران ميدهد.

يكي ديگر از روشها روش تاپسيس است. در اين روش تصميم گيري تعدادي گزينه و تعدادي معيار براي تصميم گيري وجود دارد كه بايد با توجه به معيارها، گزينه ها رتبه بندي شوند، و يا اينكه به هر يك از آنها يك نمره كارايي اختصاص داده شود. فلسفه كلي روش تاپسيس اين است كه با استفاده از گزينه هاي موجود، دو گزينه فرضي تعريف ميشوند. يكي از اين گزينه ها مجموعه اي است از بهترين مقادير مشاهده شده در ماتريس تصميم گيري. اين گزينه را اصطلاحاً ايدهآل مثبت )بهترين حالت ممكن( ميناميم. ضمن اينكه يك گزينه فرضي ديگر تعريف ميشود كه شامل بدترين حالتهاي ممكن باشد. اين گزينه ايده آل منفي نام دارد. معيارها ميتواند داراي ماهيت مثبت يا منفي باشند.

 در اين كارگاه پس از ارائه برخي از روشهاي تصميم گيري در فرماندهي و كنترل كه در بالا اشاره شد به حل مسئله اي، به عنوان مثال عملي ميپردازيم و با ارائه كمك از استقرار سامانه مديريت دانش در فرماندهي و كنترل بحث را خاتمه ميدهيم .