شبكه سوخت در مقابل پيمايش

زمان: 
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ - ۱۶ تا ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ - ۱۸
مکان: 
دانشگاه صنعتي شريف
کلمات کلیدی: 
توضیحات: 

ارائه‌دهندگان: مهندس اسدا... احمدي‌نژاد، مهندس داورنظري، مهندس حميد منصوري‌فرد، مهندس مسعود بابائي، مهندس امير بهگوي